Statut

STATUT
KLUBU REKREACYJNO – SPORTOWEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ„PEGAZ”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Rekreacyjno – Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „PEGAZ”, zwane dalej “Klubem”.

§2

Terenem działania Klubu jest Polska, a siedzibą miasto Częstochowa.

§3

Klub jest organizacją samorządną, posiadającą osobowość prawną.

§4

Klub jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

§5

 1. Klub używa godła, flagi i barw Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
 2. Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. Klub może posiadać własny sztandar.

Rozdział II
Cele działania i sposoby ich realizacji

§6

Celem Klubu jest:

 1. Działanie na rzecz kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 2. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych szczególnie w zakresie jeździectwa.
 4. Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
 5. Organizacja zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym profilaktyki antyalkoholowej.
 6. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 7. Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożyteczny.
 8. Prowadzenie rehabilitacji ruchowej, szczególnie w zakresie hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej i jeździectwa dla osób niepełnosprawnych.

§7

Realizacja celów następuje przez następujące środki działania:

 1. Propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej.
 2. Nauczanie w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej szczególnie w zakresie rekreacji jeździeckiej.
 3. Prowadzenie poradnictwa z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności rekreacji ruchowej.
 4. Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
 5. Organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów o charakterze sportowym względnie rekreacyjnym, oraz systemów lig amatorskich.
 6. Organizowanie szkoleń i doszkoleń w zakresie prowadzonej działalności.
 7. Organizacja i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-ruchowych oraz wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, a także towarzyszącej im działalności usługowej z zachowaniem obowiązujących, w tym czasie przepisów.
 8. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, rozwijanie działalności w zakresie ich budownictwa, modernizacji, remontów, konserwacji oraz ich wynajmu.
 9. Organizacja i prowadzenie wszelkiej działalności związanej z hodowlą zwierząt, a w szczególności koni, ich eksploatacja i sprzedaż obejmująca następujące działania:
  a) hodowla zwierząt wraz z poradnictwem w tym zakresie,
  b) nauka jazdy konnej,
  c) nauka obsługi konia,
  d) hotel dla koni,
  e) imprezy masowe oraz indywidualne związane z wszechstronnym użytkowaniem koni,
  f) hipoterapia,
  g) terapeutyczna jazda konna dla osób niepełnosprawnych,
  h) turystyka jeździecka,
  i) inna działalność związana z turystyką,
  j) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.
 10. Wykonywanie zleconych zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innych sfer zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
 11. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:
  a) kultury fizycznej,
  b) ochrony i promocji zdrowia,
  c) wypoczynku dzieci i młodzieży,
  d) rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych,
  e) promocji i organizacji wolontariatu,
  f) przeciwdziałania patologiom społecznym.
 12. Klub może być członkiem innych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej o podobnym lub takim samym zasięgu działania.
 13. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności ogółu członków i społecznej pracy swych działaczy. Zasady tej nie narusza angażowanie osób fizycznych celem pełnienia obowiązków wymagających umiejętności ruchowych i absorpcji czasu przekraczających możliwości społecznego działania.
 14. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.
 15. Wszystkie władze Klubu podejmują samodzielne decyzje w sprawach dotyczących terenu na którym działają.
 16. Ewentualne zyski wypracowane w trakcie realizacji działań wyszczególnionych w §7 i §8 przeznaczone są w całości na finansowanie działalności statutowej.

§8

Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Uczestników.
 3. Wspierających.
 4. Honorowych.

§10

Członek zwyczajny:
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele klubu.
Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działanie,
c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu,
d) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez władze,
e) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu wynikających z działalności Klubu.
Do obowiązków członka należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
b) regularne opłacanie składek członkowskich,
c) dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek,
d) aktywny udział w realizacji celów Klubu.

§11

Członek uczestnik:

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia w wieku powyżej 14 lat za pisemna zgodą przedstawicieli ustawowych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat winien mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą oni być członkami uczestnikami bez zgody przedstawicieli ustawowych.
 2. Członek uczestnik posiada uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego.

§12

Członek wspierający:

 1. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inna formę wspierania Klubu. Osoba prawna działa w klubie przez swojego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych Klubu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu regulaminów i uchwał władz Klubu.

§13

Członek honorowy:

 1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która przyczyniła się w szczególnym stopniu do rozwoju Klubu.
  Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje na wniosek Zarządu Klubu poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie.
 2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych Klubu z głosem doradczym.

§14

Nabycie członkostwa:

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na członka obowiązana jest:
  a) złożyć na piśmie deklarację przystąpienia,
  b) uiścić wpisowe.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd o czym powiadamia ubiegającego się w terminie 30 dni od daty otrzymania deklaracji.

§15

Utrata członkostwa:

 1. Członkostwo ustępuje na skutek:
  a) wystąpienia,
  b) wykreślenia z rejestru członków,
  c) wykluczenia,
  d) zgonu,
  e) likwidacji Klubu,
  f) utraty praw obywatelskich.
 2. Wystąpienie dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez Zarząd w ciągu 30 dni, Zarząd może uzależnić przyjęcie wystąpienia od uprzedniego wykonania zaległych obowiązków statutowych lub obowiązków członka władz Klubu.
 3. Wykreślenie z rejestru członków dokonuje Zarząd po ustaleniu nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
 4. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz statutowych i regulaminów lub działania na szkodę Towarzystwa a w szczególności Klubu.
 5. Ustanie członkostwa na skutek likwidacji osoby prawnej następuje z dniem podjęcia czynności likwidatora osoby prawnej.

§16

 1. O ustaniu członkostwa powiadamia się członka w terminie 14 dni od podjęcia takiej decyzji przez Zarząd.
 2. Ustęp 1 nie ma zastosowania przy ustaniu członkostwa na skutek zgonu członka lub likwidacji Klubu.

§17

 1. Od decyzji Zarządu o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie do Najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia informacji o ustaniu członkostwa.
 2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, odwołujący się nie wykonuje prac i obowiązków statutowych członka.

Rozdział IV
Władze Klubu

§18

 1. Władzami Klubu są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Władze są stałymi organami kolegialnymi.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów i odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje Walne Zebranie.
 4. Kadencja władz trwa 4 lata.
 5. Członek władz pełni swą funkcję honorowo z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu, którego może powołać Zarząd.
 6. Uczestnictwo w posiedzeniu władz, jest obowiązkowe.

§19

 1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji i w przypadku:
  a) rezygnacji,
  b) ustania członkostwa w Klubie,
  c) odwołania.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz, władzy tej przysługuje prawo uzupełnienia składu z tym, że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w ilości większej niż 1/3 należy zwołać wybory uzupełniające.
 4. Wniosek do Walnego Zebrania o odwołaniu członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej podejmuje odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej.

§20

Walne Zebranie Członków:

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu, władną podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21

 1. Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz na cztery lata, przed upływem kadencji władz urzędujących, dla dokonania wyboru władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności ½ liczby członków zwyczajnych – pierwszy termin, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczę obecnych członków.
 4. W Walnym Zebraniu udział biorą:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, przedstawiciele władz TKKF oraz goście.
 5. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
 6. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca przeprowadzając wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 7. Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie uchwalonego regulaminu – projekt przekłada Zarząd.
 8. Do porządku obrad mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjęte kwalifikowaną większością głosów. Trybem tym nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
 9. Członek władz ustępujących, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
 10. Z Walnego Zebrania sporządza się protokół.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym członkom,
c) wybór członków Zarządu w liczbie 5-7 osób,
d) wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie 3-5 osób,
e) uchwalanie kierunków i programu działania,
f) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie zmian Statutu,
h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach uznanych za konieczne.

§23

 1. Walne Zebranie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd na żądanie:
  a) poprzedniego Walnego Zebrania,
  b) Zarządu,
  c) Komisji Rewizyjnej,
  d) na wniosek większości członków zwyczajnych Klubu.
 2. Żądanie zwołania Walnego Zebrania winno być złożone na piśmie z podaniem przedmiotu obrad oraz jego uzasadnieniem i powinno być zwołane w terminie 30 dni od dnia złożenia podania z żądaniem jego zwołania.
 3. Walne Zebranie Nadzwyczajne przeprowadza się według zasad przewidzianych dla Walnego Zebrania Zwyczajnego, zawartych w §20 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
 4. Walne Zebranie Nadzwyczajne powinno być zwołane w terminie do 30 dni od złożenia żądania jego zwołania.

§24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed tą władzą.

§25

 1. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w ciągu 7 dni od daty wyborów.
 3. Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

§26

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku braku takiej możliwości wice Prezes bądź członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.
 3. Przewodniczącym posiedzenia Zarządu jest Prezes, a w przypadku braku takiej możliwości wice Prezes bądź członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.
 4. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu należy powiadomić Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Prezes, a w przypadku braku takiej możliwości wice Prezes bądź członek Zarządu upoważniony przez Prezesa zwołuje także posiedzenie Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:
a) działanie w imieniu Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) uchwalanie budżetu,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
f) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
g) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
h) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania lub uregulowania przez Walne Zebranie,
i) kierowanie całokształtem działalności Klubu, zarządzanie jego majątkiem i funduszami,
j) ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu.

§28

Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działalności Klubu z wyjątkiem Walnego Zebrania.

§29

 1. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Ukonstytuowanie się Komisji następuje w ciągu 7 dni od daty wyboru.
 3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działania.

§30

 1. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:
  a) będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji zwrotu kosztów ani żadnego wynagrodzenia.

§31

 1. Komisja wykonuje swe czynności w okresie między posiedzeniami, a poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji działając na jej zlecenie.
 2. Z posiedzenia Komisji oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych, Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§32

Członkowie Komisji mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§33

Komisja składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli składając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom.

§34

Do kompetencji Komisji należy:

 1. Przeprowadzanie kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia.
 3. Występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego lub posiedzenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Klubu.

Rozdział V
Uchwały – zasady podejmowania i warunki ich ważności

§35

 1. Każda władza podejmuje decyzję w formie uchwały.
 2. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków podejmujących uchwałę.
 3. Wszystkie uchwały winny być protokołowane.

§36

 1. Uchwała jest podejmowana zwykłą większością głosów oddanych, przy czym dla jej ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zwykła większość głosów występuje wówczas, gdy liczba „za” jest większa o jeden głos od liczby głosów „przeciw”.
 3. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu jawnym przeważa głos przewodniczącego posiedzenia, a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i wymaga, dodatkowego głosowania.
 4. Uchwałę uważa się za przyjętą jeżeli uzyskała zwykłą większość głosów.

§37

 1. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych jest wymagana do podjęcia uchwały w sprawie:
  a) likwidacji Klubu,
  b) zmiany statutu,
  c) odwołania członków władz,
  d) uzupełnienia porządku obrad.
 2. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
 3. W głosowaniu jawnym za głosy oddane uważa się głosy „za” i „przeciw” oraz wstrzymujące się.
 4. W głosowaniu tajnym za głosy oddane uważa się ważne głosy „za” i „przeciw”.

§38

Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, są ważne bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania i biorących udział w posiedzeniu.

§39

Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

Rozdział VI
Reprezentowanie Klubu

§40

 1. Do reprezentowania Klubu upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. Prezesa może zastępować Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.

§41

 1. Do złożenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Skarbnika lub jednego z nich i innego członka Zarządu.
 2. Zarząd w regulaminie swojego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

§42

Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

Rozdział VII
Wyróżnienia, kary, sankcje organizacyjne

§43

Klub stosuje następujące rodzaje wyróżnień:
a) pochwałę,
b) dyplom,
c) nagrodę,
d) odznaczenie honorowe

§44

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
  a) upomnienia,
  b) nagany,
  c) pozbawienia funkcji,
  d) zawieszenia w prawach członka
  e) wykluczenia z członkostwa
 2. Zarząd Klubu stosuje kary wobec członków zwyczajnych, uczestników i wspierających za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał.

Rozdział VIII
Majątek Klubu

§45

 1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Fundusze tworzy się z wpływów:
  a) wpisowego i składek członkowskich
  b) dochodów z majątku klubu.
  c) darowizn, spadków, zapisów i dotacji
  d) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej
  e) innych wpływów
 3. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku ruchomego wymagają uchwały Zarządu.
 4. Gdy przedmiotem uszczuplenia jest prawo własności nieruchomości lub prawo do własnościowego lokalu, względnie prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego lub niezabudowanego – decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Członków.
 5. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa łub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Klubu,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IX
Zamiany statutu

§46

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i podlega zatwierdzeniu przez organ rejestrowy.

Rozdział X
Rozwiązanie Klubu

§47

 1. Rozwiązanie Klubu następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie.
 2. Uchwała Walnego Zebrania winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel – związany z działalnością TKKF-u – na jaki ma być przeznaczony majątek.

Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
zaświadcza, iż statut jest zgodny
co do treści ze statutem złożonym
do akt rejestrowych w dniu 23.06.2010 r.

Dzień bez koni jest jak… Żartuję, nie mam pojęcia jak taki dzień wygląda